ŠAH KLUB KOLUBARA
Lazarevac
osnovan 1957

Gde se nalazimo

Nalazimo se na ulasku u sportski centar ka stadionu u takozvanoj staroj hali (sa leve strane) Prostorije kluba su u sklopu stare sportske sale koja se nastavlja na direkciju RB Kolubare, odnosno sa leve strane nakon ulaska u sportski centar (I sprat). U prijatnom ambijentu kluba koji je opremljen šahovskim stolovima, stolicama i demontracionom tablom, državaju se svakodnevna šahovska druženja i takmičenja..

Klub i okolina

OSNOVNI PODACI
Lična karta
  • ulica: Svetog Save 1
  • grad: Lazarevac
  • PIB: 102564889
  • MB: 7084676
  • Žiro račun: 325-9500600010067-16
  • e-mail:
Statut

Član 1 Sportsko udruženje Šahovski Klub Kolubara u daljem tekstu Klub je sportska organizacija osnovana na neodređeno vreme kao dobrovoljna nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u oblasti sporta Član 2 Klub je pravno lice sa statusom udruženja građana i upisuje se u registar udruženja društava i saveza u oblasti sporta. Član 3 Pun naziv je Šahovski Klub Kolubara a skraćeni ŠK Kolubara. Sedište kluba je u Lazarevcu u ulici Sv.Save br 1. Pun i skraćeni naziv upotrebljavaju se u pravnom prometu u obliku kojem su upisani u nadležni registar. Na osnovu ugovora o sponzorstvu može se odlukom upravnog odbora Kluba uvesti u naziv Kluba i dodatni sponzorski naziv kluba ali samo uz zadržavanja osnovnog imena iz člana 1. Klub ima svoj dan koje se slavi 25.09. na spomen dana kada je osnovan 1957 god. Klub ima svoj tekući račun i pečat. Pečat kluba je okruglog oblika na kojem su u spoljnem krugu ispisan naziv središte Kluba a u sredini utisnuta crno bela šahovska tabla. Klub ima i štambilj pravougaonog oblika na kome je ispisan naziv i središte kluba, a u sredini utisnuta šahovska tabla. Klub ima zaštićen amblem koji sadrži šahovsku tablu sa crno belim poljima i topom u sredini sa ispisanim tekstom ŠK Kolubara Lazarevac 1957. Član 4 Rad kluba je javan. Organi kluba preduzimaju potrebne mere za obezbeživanje javnosti svog rada, te puno informisanje članova i javnosti o radu organizacije. Klub može imati svoje glasilo i web site čiji sadržaj i naziv određuje upravni odbor. Član 5 Organizaciju i rad kluba uređuje se statutom kluba u skladu sa sportskim pravilima kluba i nadležnog granskog saveza. U ostvarenju svojih ciljeva i zadataka, klub samostalno odrežuj svoju unutrašnju organizaciju i rad, donosi i realizuje programe razvoja šahovskog sporta, organizuje takmičenja za koje je nadležan i ostvaruje druge ciljeve i zadatke utvrđene planom kluba i nadležnog granskog saveza.